Členství v JK - Ranč Šídlovák

Nové akce v kalendáři a na FCB

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jezdecký klub
Členství v jezdeckém klubu
Podmínky členství v JK:
 • uhrazení měsíčního členského příspěvku
 • věk minimálně 10 let
 • plnění docházky: 3x týdně, v případě absence se zameškaná účast nahrazuje v nejbližším možném termínu, opakovaná nedochvilnost bude důvodem k ukončení členství v JK
 • plánovanou nepřítomnost člen nahlásí minimálně 5 dní předem, v případě nemoci do 2 dnů doloží omluvenku od lékaře, možno i telefonicky prostřednictvím zákonného zástupce
 • dodržování řádu JK
Členské příspěvky:
 • měsíční členský poplatek člena Jezdeckého Klubu činí 400 Kč, je nutné ho uhradit vždy k dvacátému předcházejícího měsíce
 • příspěvky se hradí převodem na účet Jezdeckého klubu Šídlo, z.s.: 2301193810/2010, popř. hotově vedoucímu JK,  jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena
 • příspěvky je možné platit např. i čtvrtletně, vždy však ve výše udané lhůtě
 • v případě, že člen JK neuhradí příspěvek v daném termínu, zaniká jeho členství v JK
 • při odchodu člena z JK se členské příspěvky nevrací
V ceně členského příspěvku je zahrnuto:
 • výcviková lekce 1x týdně
 • práce s koněm 2x týdně
 • pojištění člena JK
 • opotřebení vybavení JK
 • klubové oblečení
 • využívání vnitřního zázemí (šatna, kuchyňka)
Náplň činnosti JK:
 • péče o koně, která zahrnuje: krmení, vyčištění výběhů, čištění koní, vedení vyjížďky
 • při vzorném plnění docházky probíhá 1x týdně výcviková lekce, individuálně dle domluvy s vedoucím JK
 • docházka každého člena JK se zapisuje do Oddílové Knihy, kde se každý den zaznamenává prezence členů JK, zda proběhly výcvikové lekce, případně na jakém koni a co výcvikové lekce obsahovaly
 • Oddílová Kniha je všem členům k dispozici k nahlédnutí v šatně.
 • v případě, že jsou koně neschopni výcvikových lekcí z důvodu např. nemoci (kolika, kašel), výcvikové lekce odpadají a o koně se pouze podle potřeby staráme – tzn. pokud je kůň nemocný a není schopen práce, neměl by to pro člena JK být impuls k tomu, aby po dobu nemoci koně přestal do JK docházet!
 • snahou JK je vést jednotlivé členy k zodpovědnosti za koně a pochopení, že kůň není jen nástrojem zábavy, ale je nutné o něho v první řadě pečovat. Teprve potom přichází na řadu ježdění
Ukončení členství v JK:
 • v případě, že se z jakéhokoli důvodu člen rozhodne, že nadále nechce do JK docházet, prosíme o nahlášení této skutečnosti
 • vyloučení člena z JK je možné v případě, kdy tento opakovaně porušuje pravidla provozního řádu JK a nebo v případě jiného nevhodného chování
 • členské poplatky jsou nevratné
Přihláška ke stažení
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky